Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Projekty aktualnie realizowane

Zadanie publiczne pt. „Świetlica dziennego wsparcia dla seniorów”

Zlecone w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Czas realizacji: od 01.10.2012 do 30.06.2013
 

„Wciąż potrzebni. Modelowy, partnerski system wsparcia mieszkańców Zamojszczyzny i Kolonii poszkodowanych przez III Rzeszę”.

Dofinansowanie: Niemiecka Fundacja „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość.”
Czas realizacji: od 01.07. 2012 do 30.06. 2015
 

Wolontariat dorosłych szansą na wzrost potencjału organizacji pozarządowych na zamojszczyźnie.

Dofinansowanie: FIO
Czas realizacji: od 01.07.2010 do 31.12.2011
Miejsce realizacji: Miasto Zamość

Celem głównym projektu jest rozwój wolontariatu w zamojskich organizacjach pozarządowych. Zrekrutowani przez nas wolontariusze przejdą kompleksowe szkolenia z zakresu:

  • funkcjonowania organizacji pozarządowych (aspektów prawnych i księgowych),
  • pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność statutową,
  • form i metod pracy z podopiecznymi o różnych potrzebach (osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież),
  • podstaw obsługi komputera.

Przeszkoleni wolontariusze zasilą zasoby kadrowe organizacji pozarządowych, które będą chciały skorzystać z ich pomocy. Z diagnozy dotyczącej kondycji zamojskiego III Sektora, zawartej w Strategii Zamojskiego Forum Inicjatyw Społecznych na lata 2009-2013 wynika, że tylko 25% organizacji korzysta ze świadczeń wolontariuszy, natomiast w Polsce średnio 40 -45%. Razem możemy to zmienić. Wolontariusze zyskają nowe, ciekawe miejsca pracy, a organizacje wzmocnią swój potencjał kadrowy i instytucjonalny.

Zamojskie Centrum Wolontariatu poprzez realizację tego projektu aktywnie włączy się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Trwałym rezultatem kampanii informacyjno – promocyjnej oraz imprez związanych z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu będzie ukształtowanie pozytywnego środowiska dla dynamicznego rozwoju wolontariatu na Zamojszczyźnie.
 

Otaczając opieką przywrócić dla lokalnej społeczności. Polsko – Niemieckie partnerstwo dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych przez III Rzeszę