Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Logo Wolontariatu - Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamościu

Wolontariat i Prawo

Regulacje prawne dla korzystających ze świadczeń wolontarystycznych.
 

Prawo dotyczące wolontariatu

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r.)

 • osoby pełnoletnie
 • osoby niepełnoletnie – pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie,
 • cudzoziemcy przebywający legalnie na terytorium RP,
 • osoby bezrobotne - bez utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza?

 • organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych,
 • organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej,
 • jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy :
  • szkoły i inne placówki oświatowe,
  • instytucje kultury,
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  • zakłady opieki zdrowotnej

Z wyłączeniem prowadzonej przez w/w działalności gospodarczej.
Podmioty komercyjne nie mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz?

Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich posiadania i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów, np.:

 • kierowca – prawo jazdy
 • kucharz – badania SANEPID-u
 • wychowawca kolonijny – kurs wychowawcy kolonijnego

Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy.

 • wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wykonywane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia,
 • wolontariusz wykonuje świadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o pracę,
 • świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy,
 • okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne)
 • stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym,
 • do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem.

Zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń określa korzystający i wolontariusz w porozumieniu.

porozumienie
to umowa cywilna zawarta pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym zawierająca zakres, sposób, czas i miejsce wykonywania świadczenia. Powinno także zawierać postanowienie o możliwości i formie jego rozwiązania.

Forma porozumienia:

Uzależniona jest od okresu wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego:

 • Jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni, korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia, chyba że wolontariusz wyrazi taką wolę,
 • obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni
 • Okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym wolontariusz wykonywał świadczenie.

Gdzie należy zgłaszać porozumienie?

Porozumienia wolontariackiego nie trzeba nigdzie zgłaszać, należy je przechowywać w dokumentacji organizacji.

Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza:

 • pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach, koszty podróży służbowych i diet
  (wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków pokrywania kosztów podróży służbowych i diet),
 • informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • zapewnić wolontariuszowi, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
 • korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu,
 • korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego (np.koszt dojazdu),
 • Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji,
 • Na prośbę wolontariusza korzystający musi sporządzić pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.

Ubezpieczenie NNW dla wolontariusza

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jeżeli korzystający zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas przekraczający 30 dni to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy z dnia 30 września 2002 r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2002 Nr 199, poz. 1674).

Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

Na mocy tej ustawy wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną wywołującego uraz bądź śmierć przysługiwać będą:

 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie,
 • świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej.

Co zrobić w razie wypadku?

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie o urazie powstałym w czasie wypadku,
 • wypełnić kartę wypadkową,
 • sporządzić kopię porozumienia o współpracy – umowy,
 • wysłać dokumenty do ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza

Ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem fakultatywnym:

 • nastąpi z dniem określonym w umowie między korzystającym a NFZ,
 • wygaśnie z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek,
 • podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest najniższe wynagrodzenie.

Co możemy zaoferować wolontariuszowi?

 • możliwość pokrycia niezbędnych kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywaniem świadczeń,
 • możliwość pokrycia kosztów szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń.

Obowiązki wolontariusza wobec korzystającego

 • sumienne wykonywanie zadań,
 • dbałość o powierzany majątek,
 • wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia,
 • ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania.

Wolontariat za granicą

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem, dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów podróży i wypłacenia diety.

Księgowanie kosztów związanych z wolontariatem

 • koszty ponoszone przez korzystającego na rzecz wolontariusza stanowią koszty działalności korzystającego i należy je ujmować w ewidencji księgowej,
 • wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

Ochrona danych osobowych

dane osobowe
każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby
zbiór danych
każdy zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów
przetwarzanie danych
operacje wykonywane na danych osobowych takie, jak przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
administrator danych osobowych
organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
usuwanie danych osobowych
zniszczenie danych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą

Administratorzy danych zwolnieni są z obowiązku rejestracji zbioru danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się (art. 43 ust. 1 ustawy).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ma prawo do:

 • badania sprawy na miejscu
 • żądania złożenia wyjaśnień i okazywania dokumentów
 • żądania udostępniania do kontroli urządzeń służących do przetwarzania danych
 • zlecania sporządzania ekspertyz i opinii
 • wydawania decyzji administracyjnych